Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - nabór na stanowisko sekretarki

Nadleśnictwo Nowa Sól ogłasza nabór na stanowisko sekretarki

 

 

Nadleśnictwo Nowa Sól

ogłasza nabór na stanowisko

sekretarki

 

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387-24-31.

 

 1. Oferowane warunki:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa – minimum 1,5 roku.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office: Word, Excel, Poczta usługi Windows Live).
 3. Staż pracy minimum 1 rok.

 

 1. Dodatkowe kwalifikacje:
 1. Doświadczenie w pracy w zakresie obsługi sekretariatu.
 2. Szkolenia z prowadzenia i obsługi sekretariatu.
 3. Umiejętność pisania bezwzrokowego.
 4. Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie.
 5. Prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Predyspozycje osobowe:
 1. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 2. Komunikatywność.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Kultura osobista.

 

 1. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Samodzielne prowadzenie sekretariatu.
 2. Sporządzanie na komputerze pism, korespondencji i sprawozdań.
 3. Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty.
 4. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji przychodzących oraz wydanych przez Nadleśniczego.
 6. Prowadzenie ogólnego rejestru wpływających faktur.
 7. Prowadzenie rejestru wpływających zleceń dla Zakładów Usług Leśnych.
 8. Bieżące rozliczanie wszystkich leśniczych z pobranych nośników papierowych w oparciu o wydruki Historii Pracy z Leśnika iNotatnika.
 9. Zaopatrywanie sekretariatu w niezbędne materiały.
 10. Dbałość o czystość, ład i porządek w sekretariacie i gabinetach Nadleśniczego i Zastępcy Nadleśniczego.

 

 1. Lista dokumentów, jakie należy złożyć obligatoryjnie wraz z oferta zatrudnienia:
 1. CV z listem motywacyjnym.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania ofert:
 1. Dokumenty wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu i adresem e-mail można składać w następujący sposób:
 • pocztą tradycyjną, na adres: Nadleśnictwo Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól;
 • pocztą elektroniczną na adres: Malgorzata.Demska@zielonagora.lasy.gov.pl
 • osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Nowa Sól, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00).

Dokumenty składane pocztą tradycyjną oraz osobiście winny być w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy: sekretarka”.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 23 października 2019 r.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu kompletu dokumentów do nadleśnictwa.

 1. Dokumenty otrzymane po terminie określonym w pkt. 8a) nie będą rozpatrywane.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. W wyniku analizy przedłożonych dokumentów najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym o terminie rozmowy.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
 3. Nadleśnictwo Nowa Sól informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca kandydatom kosztów związanych z naborem.
 4. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Małgorzata Demska – specjalista ds. pracowniczych, tel. 068 387-24-31 wew. 25.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach prowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy, jest Nadleśnictwo Nowa Sól z siedzibą przy ul. Ciepielowskiej 9, 67-100 Nowa Sól. Państwa dane osobowe, będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych zawartych w Kodeksie pracy oraz w ustawie o lasach. Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla PGL LP. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej http://www.nowasol.zielonagora.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie, pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl

 

Załącznik:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Materiały do pobrania