Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja sprawiła, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane. Wpływa to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego w dzisiejszych czasach ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo, zarówno polskie jak i unijne.

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 1995 roku. Do zadań łowiectwa należy prawidłowe gospodarowanie zasobami zwierząt łownych zgodnie z regułami ekologii. Łowiectwo obejmuje hodowlę, ochronę oraz pozyskiwanie zwierzyny na drodze polowań lub odłowów.
 
Do najważniejszych celów łowiectwa należą: 
  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków życia zwierząt,
  • uzyskanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierząt,
  • uprawianie myślistwa, podtrzymywanie tradycji łowieckiej.
Na mocy ustawy prawo łowieckie nadleśniczy zatwierdza roczne plany łowieckie w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Przy zatwierdzaniu Rocznego Planu Łowieckiego Nadleśniczy kieruje się koniecznością utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebnością populacji zwierzyny.
 
Nadleśnictwo nie posiada swojego Ośrodka Hodowli Zwierzyny, a obwody łowieckie dzierżawione są kołom łowieckim.
 
W ten sposób Nadleśniczy sprawuje nadzór nad 11 obwodami łowieckimi, z których 2 są w I Łowieckim Rejonie Hodowlanym i 9 jest w III Łowieckim Rejonie Hodowlanym.
W w/w kołach łowieckich w sezonie 2013/2014 plan pozyskania zwierzyny przedstawia się następująco: dzik 1136, jeleń – 133, sarna – 605. W ostatnich sezonach w obrębie Przyborów stwierdzono występowanie wilka . Na terenie całego Nadleśnictwa zinwentaryzowano ok. 500 szt. bobrów. Znaczny i szybki wzrost populacji bobrów sprawia,  że wyrządzają  znaczne szkody w drzewostanach, infrastrukturze drogowej i melioracyjnej.
 
Incydentalnie na naszym terenie pojawia się łoś.