Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych lub na pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól obszary chronionego krajobrazu zajmują ok. 4502,21 ha.
  • Nowosolska Dolina Odry - o powierzchni 9 852 ha, na gruntach nadleśnictwa 1839,75 ha; w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 36,7% ogólnej powierzchni obszaru;
  • Dolina Śląskiej Ochli - o powierzchni 10 350 ha, na gruntach nadleśnictwa 1344,47 ha; w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 26,9% ogólnej powierzchni obszaru
  • Wzgórza Dalkowskie - o powierzchni 3 982 ha, na gruntach nadleśnictwa 1317,99 ha; ochronie podlega mozaikowy krajobraz leśno-polny, z przewagą lasu, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu; w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 48,5% powierzchni ogólnej obszaru.

Na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy:
  • zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk;
  • realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;
  • likwidowania i zasypywania zbiorników, przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych;
  • lokalizowania obiektów budowlanych i instalowania nowych urządzeń i inwestycji szkodliwych dla środowiska lub trwale narzucających walory krajobrazowe.