Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 to sposób wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody - ważnych z punktu widzenia całej Europy. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale daje merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych w skali kontynentu. Polega na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów.

Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki wymienione w dwóch dyrektywach:
  • Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG) – tworzy się na jej podstawie obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) - na jej podstawie tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.
 
Obecnie w Polsce mamy:
  • 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) – zajmują one 15,6% pow.
  • 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości (po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska) będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO) – zajmują one 11,05% pow. kraju.
Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.
 
Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Nowa Sól:
Nowosolska Dolina Odry (PLH 080014)
Obszar o powierzchni 6 040,30 ha. Fragment Doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowości Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła. Obszar obejmuje typowo wykształcone płaty lasów i zarośli łęgowych, wciąż podlegających zalewom, oraz mozaikę szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych łąk i zarośli wierzbowych.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 8,52% powierzchni ogólnej obszaru. 
Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów Doliny Odry: stwierdzono tu występowanie 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie ok. 77% powierzchni obszaru i 8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Najlepiej w lubuskim wykształcone i zachowane płaty, wciąż zalewanych lasów łęgowych i niskich grądów. Ponadto, obszar stanowi ważny korytarz ekologiczny.
 
    
 
Broniszów (PLH 080033)
Obszar o powierzchni 630,0 ha, położony między Kożuchowem a Nowogrodem Bobrzańskim otacza od zachodu, południa i południowego-wschodu miejscowość Broniszów. 
Stanowi cenną enklawę w południowej części Borów Zielonogórskich zdominowanych przez drzewostany sosnowe. W centralnej części urozmaiconego morfologicznie obszaru znajduje się niewielkie wzniesienie – Księża Góra. 
Cały obszar znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowa Sól.
 
Obszar stanowi zwarty kompleks leśny z fragmentami łąk, gdzie występują chronione gatunki bezkręgowców: kozioróg dębosz, jelonek rogacz (zamieszkujące okolice gdzie występują stare drzewa), modraszek nausitous i czerwończyk nieparek. Na obszarze występuje także wydra. 
Obszar może mieć istotne znaczenie jako ostoja zwierzyny i korytarz ekologiczny a także poprzez usytuowanie na południowo-wschodnim skraju Borów Zielonogórskich może spełniać funkcję łącznika pomiędzy Borami Zielonogórskimi a Puszczą Tarnowską od wschodu i Borami Zielonogórskimi a Borami Dolnośląskimi od południowego-wschodu. 
 
Dolina Środkowej Odry (PLB 080004)
Obszar o powierzchni 33 677,80 ha. Fragment Doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych (np. kompleks koło Krępy) i łęgów wierzbowych. 
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowa Sól znajduje się 5,82% ogólnej powierzchni obszaru. 
 
Na obszarze występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: 
  • kania czarna,
  • kania ruda,
  • trzmielojad,
  • świerszczak,
  • remiz,
  • w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje derkacz i cyranka.